Natječaj za zakup poslovnog prostora JAZZ CABARET KONTESA

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11 i 64/15), članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) i  članka 23. točka 2. alineja 12. Statuta Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“ raspisuje:

                                                           J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu

kluba „Jazz cabaret Kontesa“

 

 1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu izdvojene scene Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ – klub „Jazz i cabaret Kontesa“, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 9 / Cesarčeva 2 Centar, podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, na adresu Kaptol 9, Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“, 10000 Zagreb.

Poslovni prostor u kojem bi se obavljala ugostiteljska djelatnost sastoji se od:

– šanka i prostora oko šanka.

Ukupna obračunska površina predmeta zakupa iznos 50,88 m².

 1. Zakupoprimac će imati mogućnost korištenja ulaznog prostora, prostora za goste, garderobe, sanitarnih čvorova i spremišta za piće.
 2. Početna mjesečna zakupnina iznosi 10.000,00 kn (bez PDV-a).
 3. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu i jednu polovinu svih režijskih troškova prostora, troškova redovitog održavanja prostora, troškova osiguranja prostora i osoba na temelju ispostavljenog računa Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.
 4. Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu po ispostavljenim računima od strane zakupodavca.
 5. U javnom natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno podružnice strane pravne osobe sa podružnicom u Republici Hrvatskoj, a koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja.
 6. Neće se razmatrati ponude:

– fizičkih i pravnih osoba i s njima povezanih osoba (bračni i izvanbračni drugovi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba i/ili pravnih osoba u vlasništvu Grada Zagreba, zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (obveze na ime komunalne naknade i doprinosa, zakupnina, naknada za korištenje prostora, režijskih troškova i slično);

– fizičke i pravne osobe čija su dugovanja podmirena reprogramiranjem dugovanja ili nagodbom sa Gradom Zagrebom, ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena radi zastare;

– fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava; te

– pravnih osoba koje nisu solventne, ili je nad njima pokrenut stečajni postupak, ili je pokrenut postupak predstečajne nagodbe.

– ponude koje su podnesene izvan roka određenog ovim natječajem, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju neke od uvjeta ovog natječaja.

 1. 8. Za sudjelovanje u javnom natječaju potrebno je položiti jamčevinu u trostrukom iznosu od objavljenog početnog iznosa zakupnine, na žiro račun Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, broj IBAN HR27 2340 0091 1000 1010 4 , s opisom plaćanja “jamčevina za poslovni prostor kluba „Jazz cabaret Kontesa”, a kao poziv na broj plaćanja navodi se za fizičke osobe ime, a za pravne osobe OIB.
 2. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– oznaku poslovnog prostora za koji se natječe;

– ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta;

– presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika;

– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra, ne starijeg od 6 mjeseci od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu-obrtnika);

– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 6 mjeseci od datuma izdavanja iz kojega mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu);

– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine veći od oglašenog u javnom natječaju;

– specifikacija djelatnosti za koju se podnosi ponuda;

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana;

– ovjerenu (kod javnog bilježnika) izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, ne stariju od 6 mjeseci;

– izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1, BON-2 i SOL-a 2, podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana izdavanja;

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;

– za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz članka 6. stavak 1. ovog natječaja  izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja, kojom se dokazuje svojstvo takve osobe, izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja, o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja i ovjerenu izjavu, ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja, da već jednom po provedenom natječaju nije ostvarila to pravo;

– dokaz kojim se dokazuje pravo prvenstva iz članka 6. stavak 1. i 3. ovog natječaja ako se ponuditelj na isto poziva;

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o prihvaćanju uvjeta iz točaka 27., 28., 29., 30., 31.,  32., i 33.

 

 1. Pisane ponude na ovaj natječaj se dostavljaju u zatvorenoj omotnici sa svim prilozima (izvornicima ili ovjerenim preslikama) koje ponuda mora sadržavati. Sve dostavljene potvrde uvjerenja, izvaci iz prethodnog stavka ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije određeno.

 

 1. Pisane ponude na ovaj natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ na preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, Zagreb, Kaptol 9.

 

 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda 8 dana od dana objave ovog oglasa objavljenog u javnim glasilima.
 2. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, Zagreb, Kaptol 9, dana 03.01.2018. u 09:00 sati.

 

 1. Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

 

 1. Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“, Zagreb, Kaptol 9 zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, ili odustati od javnog natječaja bez navođenja posebnog razloga.

 

 1. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 

 1. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor, isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, isti će se pozvati da u roku od 24 sata od dana obavještavanja o navedenome, ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.

 

 1. Nakon odabira natjecatelja s najvišom ponudom iznosa zakupnine i sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora sa njime, uplaćena jamčevina uračunavat će se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

 

 1. Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Povjerenstvo Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.

 

Na odluku se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja konačna je roku od 8 dana od dana donošenja, ukoliko na istu nije izjavljen prigovor.

 

 1. Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je u roku od 15 dana od dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

 

 1. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 2. Osobe iz točke 21. ovog članka ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarile to pravo.
 3. Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 4. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 21. i 22. ovog članka, prednost imaju osobe iz točke 21.
 5. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu, na temelju prava prvenstva iz točke 21. i 23. ovog članka, neće se odobriti zajednički zakup niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.
 6. Pregled poslovnog prostora moguće je obaviti dana 27.12.2017. od 9 do 15 sati, uz prethodni dogovor na broj telefona: 098 317141 sa predstavnicima Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.
 7. U prostoru se može odvijati isključivo ugostiteljska djelatnost u skladu s Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15 i 121/16) i ugovorom o zakupu.
 8. Obavljanje djelatnosti mora biti u cijelosti u skladu s konceptom rada (uključujući program, događanja, glazbeni stil i sl. ) kluba „Jazz cabaret Kontesa“, čiji je rad u cijelosti pod organizacijom Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, te pravilima dobrog ponašanja.
 9. Nije moguća samostalna organizacija bilo kakvih dodatnih događanja bez prethodne posebne pisane suglasnosti Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.
 10. Prihvaćanje ekskluzivne prodaje alkoholnih i bezalkoholnih pića za djelatnosti ugostiteljstva, bit će dopušteno uz prethodnu pisanu suglasnost Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, uzimajući u obzir sponzorske ugovore Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ za vrijeme trajanja posebnih događanja kroz razdoblje trajanja zakupa.
 11. Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“ zadržava pravo organiziranja posebnih događaja (npr. premijera, domjenaka) u vezi sa programom kluba „Jazz cabaret Kontesa“, a u kojem bi se slučaju zakupnik obvezao na sudjelovanje u organiziranju posebnih događaja u smislu pomoći pri organizaciji događaja i priredbi, posluživanju gostiju prema dogovoru sa Zagrebačkim gradskom kazalištu „Komedija“ uz dogovorenu naknadu.
 12. Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“ ima pravo naplate uzlaza u prostore zakupa za vrijeme održavanja programa kazališta, odnosno obavljanja djelatnosti kazališta.
 13. Ostale obveze bit će definirane ugovorom.
 14. Zakupac ne smije obavljati preinake u prostoru.
 15. Vizualno uređenje i opremanje prostora ne smije uključivati isticanje komercijalnih brandova dobavljača zakupoprimca (uključujući suncobrane, stolnjake, hladnjake i sl.). Vizualno uređenje i opremanje prostora mora se prilagoditi sponzorskim obvezama Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, odnosno subjektima s kojima Kazalište surađuje u realizaciji posebnih događanja, u vrijeme trajanja istih.
 16. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, od dana stupanja u posjed zakupnika.
 17. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
 18. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

 

Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“