Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Klubu kazališta Komedija

 Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11,  64/15, 112/18.), članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/12., 3/18., 6/19., 18/19) i  članka 23. točka 2. alineja 12. Statuta Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“ raspisuje:

J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u sklopu

Kluba Kazališta Komedija

 

 1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i poslovno tehnička suradnja radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti u sklopu izdvojene scene Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ (dalje u tekstu: Kazalište) – Kluba kazališta Komedija, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 9 / Cesarčeva 2 Centar, podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, na adresu Kaptol 9, Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“, 10000 Zagreb.

Poslovni prostor u kojem bi se obavljala ugostiteljska djelatnost nalazi se  u Zagrebu, Trg bana Jelačića 9/ Cesarčeva 2 , površine 496,17 m2, u naravi  je Klub kazališta Komedija u kojem Kazalište izvodi programe, koncerte, predstave, cabaret i druga događanja (dalje u tekstu: programi koje izvodi Kazalište i programi čije izvođenje organizira Kazalište) te ga povremeno  daje na korištenje trećim osobama radi održavanja promocija, zabava, programa, priredbi i drugih događanja.

Predmet zakupa je :

– šank i prostor oko šanka.

Ukupna obračunska površina predmeta zakupa iznos 50,88 m².

 1. Zakupnik koji će obavljati ugostiteljsku djelatnost imat će mogućnost korištenja ulaznog prostora, prostora za goste, garderobe, sanitarnih čvorova i spremišta za piće te pokretnina Kazališta (stolovi, stolice, kućice ispred prostora pod uvjetom da ishodi rješenje od Grada Zagreba za zauzimanje javne površine, sklopi ugovor o zakupu javne površine i snosi troškove montaže) i obavljanja djelatnosti  u skladu s konceptom rada (uključujući program, događanja, glazbeni stil i sl. ).

Zakupnik je dužan poštivati probe te ostale aktivnosti Kazališta, koje se odvijaju u tom prostoru, te sukladno tome prilagoditi način i vrijeme obavljanja svoje djelatnosti  na svakodobni zahtjev Kazališta Također, zakupnik će biti dužan  obavljati svoju djelatnost u skladu s potrebama Kazališta, između ostalog prilagoditi ponudu potrebama Kazališta obvezno obavljati djelatnost za vrijeme događanja koja su u organizaciji Kazališta ili trećih osoba.

 

Zakupnik je dužan  postupati pažnjom dobrog gospodara, pribaviti sve potrebne suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela za objavljenje djelatnosti.

 

 1. Zakupnina se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Početni fiksni dio mjesečne zakupnine iznosi 6.000,00 kn (bez PDV-a), a varijabilni dio 10% bruto prometa ostvarenog u obračunskom razdoblju koji se obračunava u slučaju da promet zakupoprimca pređe iznos od 100.000,00 kn u tom obračunskom razdoblju.

 

 1. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu i jednu trećinu svih režijskih troškova prostora, troškova redovitog održavanja prostora, a na temelju ispostavljenog računa Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.

 

 1. Zakupnik je dužan fiksni dio zakupnine plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu po ispostavljenom račun od strane zakupodavca, a varijabilni dio do 20. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je ostvaren promet.
 2. Pravo podnošenja pisane ponude za poslovni prostor imaju fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Podnošenjem pisane ponude na ovaj javni natječaj, smatra se da su natjecatelji fizičke osobe – obrtnici, dali privolu za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja.

 

 1. Odbiti će se ponuda:

– fizičkih i pravnih osoba i s njima povezanih osoba (bračni i izvanbračni drugovi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba i/ili pravnih osoba u vlasništvu Grada Zagreba, zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (obveze na ime komunalne naknade i doprinosa, zakupnina, naknada za korištenje prostora, režijskih troškova i slično);

– fizičkih i pravnih osoba čija su dugovanja podmirena reprogramiranjem dugovanja ili nagodbom s Gradom Zagrebom ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena radi zastare;

– fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

– fizičkih osoba koji su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude, te pravnih osoba kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba, evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri

mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude;

– pravnih osoba koje nisu solventne ili je nad njima pokrenut stečajni postupak ili je pokrenut postupak predstečajne nagodbe;

– koje su podnesene izvan roka određenog ovim natječajem, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju neke od uvjeta ovog natječaja.

Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu, naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda zakupnik ili s njim povezane osobe, imali dugovanje opisano u alinejama ove točke, Kazalište ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka.

 

 1. 8. Za sudjelovanje u javnom natječaju potrebno je položiti jamčevinu u trostrukom iznosu od objavljenog početnog iznosa fiksnog dijela mjesečne zakupnine, na broj žiro računa Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, IBAN HR7023900011101322740, s opisom plaćanja – jamčevina za poslovni prostor „Klub kazališta Komedija”, a kao poziv na broj plaćanja navodi se za fizičke osobe – ime i prezime, a za pravne osobe -OIB.
 2. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

– popunjeni  obrazac  koji je Prilog broj 1 Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/12., 3/18., 6/19., 18/19) dostupan na http://www1.zagreb.hr/zagreb/slglasnik.nsf/7ffe63e8e69827b5c1257e1900276647/60ea89cbae773f3ec12583c8002ffa03?OpenDocument;

– presliku osobne iskaznice za natjecatelja  fizičku osobu – obrtnika;

– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra, ne starijeg od 3 mjeseca od datuma objave ovog javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu-obrtnica);

– izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma objave ovog javnog natječaja iz kojega mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu);

– ponuđeni iznos fiksnog dijela mjesečne zakupnine veći od oglašenog u javnom natječaju;

– specifikacija djelatnosti za koju se podnosi ponuda, s opisom i vrstom ugostiteljske ponude koja će se pružati u objektu, a koja je u skladu s programom Kluba kazališta Komedija;

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga natjecatelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja;

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga natjecatelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdanu od Gradskog ureda za financije i javnu nabavu, ne starija od 30 dana od objave ovog javnog natječaja;

– dokaz da ispunjavaju uvjete iz točke 7 ovog javnog natječaja, odnosno ovjerenu izjavu natjecatelja fizičke osobe – obrtnika da nije osnivač ili ovlaštena osoba pravne osobe, a ukoliko je osnivač druge pravne osobe potrebno je i za tu pravnu osobu dostaviti potvrdu Gradskog ureda za financije i javnu nabavu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba, a za natjecatelja pravnu osobu, ovjerenu izjavu osnivača ili ovlaštene osobe da nisu osnivači ili ovlaštene osobe druge pravne osobe, odnosno ako jesu tada je i za te pravne osobe potrebno dostaviti Potvrdu Gradskog ureda za financije i javnu nabavu;

– izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1, BON-a 2 i SOL-a 2, podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana izdavanja;

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;

– za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 21  ovog natječaja  izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata potvrda Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo,  branitelje i osobe s invaliditetom, kojom se dokazuje pravo prvenstva iz točke 21. ovog natječaja; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, o tome da li  je korisnik mirovine i ovjerenu izjavu ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja, da nije zakupnik drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren (uvjet točke 22 ovog natječaja);

– ovjerenu izjavu natjecatelja o kvaliteti pružanja usluge iz točke 26 i preslika ugovora o pružanju tih usluga, pismo preporuke naručitelja usluga, dokaz o suradnji s ustanovama kulture ;

– ovjerenu izjavu natjecatelja da će po potpisu ugovora zaposliti dovoljan broj kvalificiranih djelatnika za obavljanje ugostiteljske djelatnosti; – vezano za uvjet iz točke 26.

– presliku Rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za postojeći/e ugostiteljski/e objekt/e radi ispunjenja uvjeta iz točke 27;

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o prihvaćanju uvjeta iz točaka 29., 30., 31.,  32., 33., 34., 35., 36., 37. i 38. ovog natječaja.

 

 1. Pisane ponude za ovaj natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa svim prilozima (izvornicima ili ovjerenim preslikama) koje ponuda mora sadržavati. Sve dostavljene potvrde

uvjerenja, izvadci  iz prethodnog stavka ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, ukoliko nije drugačije određeno.

 1. Pisane ponude na ovaj natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, Zagreb, Kaptol 9.
 2. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 14 dana od dana objave ovog oglasa objavljenog u javnim glasilima.
 3. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ – Uprava, Dolac 2, Zagreb, dana 23.09.2022. godine u 14,00 sati.
 4. Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 5. Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“, Zagreb, Kaptol 9 zadržava pravo prije odabira ponude pozvati natjecatelje koji su ispunili kriterije za odabir, na razgovor o specifikaciji djelatnosti i programu ponude iz točke 9 alineja 7 pred Povjerenstvom Kazališta, te  samostalno provjeriti dostavljenu dokumentaciju,  ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu ili odustati od javnog natječaja bez navođenja posebnog razloga.
 6. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos fiksnog dijela mjesečne zakupnine.
 7. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor, isti iznos mjesečnog fiksnog dijela zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, isti će se pozvati da u roku od 24 sata od dana obavještavanja o navedenome, ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos fiksnog dijela mjesečne zakupnine.
 8. Izabrani natjecatelj nakon zaprimanja obavijesti o odabiru, a prije sklapanja Ugovora o zakupu i poslovnoj suradnji, mora na račun Kazališta uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i trostrukog iznosa ponuđenog fiksnog dijela zakupnine uvećano za PDV. Nakon odabira natjecatelja s najvišom ponudom fiksnog  iznosa zakupnine i sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora i ugovora o poslovnoj suradnji, uplaćena jamčevina uračunavat će se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu i poslovnoj suradnji.
 9. Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja donosi Povjerenstvo Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.

Na odluku se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Odluka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja konačna je roku od 8 dana od dana donošenja, ukoliko na istu nije izjavljen prigovor.

 1. Ugovor o zakupu i poslovnoj suradnji sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja te je natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan  u navedenom roku, sklopiti ugovor o zakupu i poslovnoj suradnji te preuzeti poslovni prostor.
 2. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i poslovnoj suradnji za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, imaju osobe određene Zakonom kojima se uređuju  prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos fiksnog dijela mjesečne zakupnine.
 3. Osobe iz točke 21 ovog članka ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren (čl. 132. st. 5 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
 4. Pravo prvenstva ima i natjecatelj kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos fiksnog dijela mjesečne zakupnine.
 5. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 21 i 23 ovog članka, prednost imaju osobe iz točke 21.
 6. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu, na temelju prava prvenstva iz točke 21 i 23 ovog članka, neće se odobriti zajednički zakup niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.
 7. Natjecatelj treba imati iskustva u organizaciji i sudjelovanju u manifestacijama organiziranim od strane javnih ustanova sa sjedištem u Gradu Zagrebu, u smislu pružanja usluga pića te dugogodišnje iskustvo u obavljanju ugostiteljske djelatnosti, posjedovati sve potrebne dozvole za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te garantirati da će zapošljavati dovoljan broj kvalificiranih djelatnika za obavljanje te djelatnosti.
 8. Natjecatelj mora biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te mora dostaviti dokaz iz kojeg je razvidno da navedenu djelatnost on ili odgovorna osoba natjecatelja obavlja najmanje 5 godina, kao i da surađuje ili je surađivao s javnim ustanovama sa sjedištem u Gradu Zagrebu. Ovu okolnost natjecatelj može dokazivati s jednim ili više ugovora ili potvrda.
 9. Pregled poslovnog prostora moguće je obaviti dana 12.09.2022. od 12 do 14 sati, uz prethodnu najavu na e-mail Kluba: klub@komedija.hr, s predstavnicima Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.
 10. U prostoru se može odvijati isključivo ugostiteljska djelatnost u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15 i 121/16) i ugovorom o zakupu i poslovnoj suradnji.
 11. Obavljanje djelatnosti mora biti u cijelosti u skladu s konceptom rada (uključujući program, događanja, glazbeni stil i sl. ) Kluba Kazališta Komedija čiji je rad u cijelosti pod organizacijom Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, te pravilima dobrog ponašanja.
 12. Nije moguća samostalna organizacija bilo kakvih dodatnih događanja bez prethodne posebne pisane suglasnosti Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“.
 13. Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“ zadržava pravo organiziranja posebnih događaja (npr. premijera, domjenaka i sl.) u vezi s programom Kluba kazališta Komedija, a u kojem bi se slučaju zakupnik obvezao na sudjelovanje u organiziranju posebnih događaja u smislu pomoći pri organizaciji događaja i priredbi, posluživanju gostiju prema dogovoru sa Zagrebačkim gradskom kazalištu „Komedija“ uz dogovorenu naknadu, po jednakim ili nižim cijenama ugostiteljske ponude u objektu.
 14. Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“ ima pravo naplate ulaza u prostore zakupa za vrijeme održavanja programa Kazališta, odnosno obavljanja djelatnosti Kazališta.
 15. Ostale obveze bit će definirane ugovorom.
 16. Zakupac ne smije obavljati preinake u prostoru.
 17. Vizualno uređenje i opremanje prostora ne smije uključivati isticanje komercijalnih brandova dobavljača zakupca (uključujući suncobrane, stolnjake, hladnjake i sl.). Vizualno uređenje i opremanje prostora mora se prilagoditi sponzorskim obvezama Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, odnosno subjektima s kojima Kazalište surađuje u realizaciji posebnih događanja, u vrijeme trajanja istih.
 18. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina, od dana stupanja u posjed zakupnika.
 19. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja objavljena je u Večernjem listu dana 07.09.2022. godine.

                                                                                   ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE

                                                                                               „KOMEDIJA“