Natječaj za popunjavanje radnog mjesta – glavni knjigovođa

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  GLAVNI KNJIGOVOĐA  (M/Ž)

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti :

– VŠS (iz područja ekonomskih znanosti)

– 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima,

– probni rad 2 mjeseca

Opis poslova:

 • vodi glavnu knjigu, te brine o ažurnosti knjiženja podataka u glavnu knjigu
 • sudjeluje u pripremi i izradi temeljnih financijskih izvještaja
 • sudjeluje u izradi financijskih planova
 • sudjeluje u izradi troškovnika predstava
 • kontira dokumentaciju koja se unosi u glavnu knjigu
 • kontrolira i nadzire usklađenost i ažurnost analitičkih knjigovodstvenih evidencija s glavnom knjigom
 • mjesečno izvješćuje neposrednog rukovoditelja o stanju potraživanja i obveza
 • vodi analitičku evidenciju sitnog inventara
 • vodi analitičku evidenciju materijala
 • obavlja ostale poslove po nalogu voditelja računovodstva

 

Posebni zahtjevi: poznavanje rada na PC-u, poznavanje poslova svih pomoćnih knjigovodstva

Prednost: rad u proračunu, znanje obračuna plaće 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis
 • preslika svjedodžbe/diplome,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine: 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijavu je 24.11.2023.

Životopise s kontakt podacima, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o ukupnom radnom iskustvu dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju će se obaviti isključivo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Poslodavac ima pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj kao i organizirati provjeru znanja.