Natječaj za popunjavanje radnog mjesta krojač – garderobijer (M/Ž)

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje

N A T J E Č A J

 za izbor 2 radnika na radno mjesto  krojač – garderobijer (M/Ž)

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti :

–  SSS (KV) krojačkog smjera

– 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima,

– probni rad 2 mjeseca,

Opis poslova:

  • priprema kostime za probe, predstave i druge priredbe, održava kostime u ispravnom stanju te obavlja krojačke poslove;
  • na generalnim probama i predstavama oblači izvođače, te je odgovoran za pravilno obučeni kostim, sa svim njegovim elementima;
  • prema potrebi i nalogu majstora krojača i/ili voditelja tehnike pomaže na izradi novih kostima ili održavanju starih u ženskoj odnosno muškoj krojačnici;
  • obavlja i ostale poslove po nalogu majstora krojača i/ili voditelja tehnike.

PREDNOSTI: rad u kazalištu, izrada kazališnih kostima

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • životopis
  • preslika svjedodžbe/diplome,
  • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji(Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine: 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijavu je 8.2.2024. godine.

Životopise s kontakt podacima, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o ukupnom radnom iskustvu dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju će se obaviti isključivo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Poslodavac ima pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj kao i organizirati provjeru znanja.