Natječaj za popunjavanje radnog mjesta – majstor vlasuljar

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  MAJSTOR VLASULJAR (M/Ž)

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti :

–  SSS frizerskog smjera

– 3 godine radnog staža,

– probni rad 2 mjeseca,

 

Opis poslova:

prema zamislima i uputama redatelja i kostimografa predstave izrađuje vlasulje i nadgleda njihovu izradu,

na pokusima, generalnim  probama i predstavama nadgleda ili postavlja vlasulje, nadgleda ili izrađuje frizure izvođačima;

odgovoran je za kvalitetu izrađenih vlasulja, odnosno za izgled frizura izvođača, posebice da budu trajno u skladu s osmišljenim predloškom;

daje upute i nalog frizeru-vlasuljaru na pokusima, generalnim probama i predstavama, te nadgleda njegov rad;

postojeće vlasulje stalno drži u ispravnom stanju, te daje upute i naloge frizeru-vlasuljaru za izradu brkova, umetaka i drugih tvorbi od prirodne ili imitacije kose;

nadgleda ili samostalno boji i preparira kosu;

brine se o nabavci materijala za izradu vlasulja i ostalih frizerskih potrepština, te o tome podnosi pismene zahtjeve voditelju tehnike;

podnosi izvješća o utrošku materijala, vodi knjigu inventara te evidenciju o radu frizera-vlasuljara;

odgovoran je za pridržavanje propisa o zaštiti na radu i zaštiti od požara u radionici, uključivo i zabranu pušenja u radionici

obavlja i druge poslove po nalogu i uputama voditelja tehnike, a koji po prirodi stvari spadaju u poslove majstora vlasuljara-frizera, te mu je za svoj rad direktno odgovoran

 

POSEBNI ZAHTJEVI: 

  • iskustvo u izradi vlasulja

Prednost: rad na dramskim i glazbenim predstavama, rad u filmskoj i glazbenoj produkciiji i sl. 

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • životopis
  • preslika svjedodžbe/diplome,
  • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine: 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijavu je 31.10.2023.

Životopise s kontakt podacima, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o ukupnom radnom iskustvu dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju će se obaviti isključivo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Poslodavac ima pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj kao i organizirati provjeru znanja.