Natječaj za popunjavanje radnog mjesta – pozornički radnik

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog radnika na radno mjesto  POZORNIČKI RADNIK  (M/Ž)

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti :

– NSS ili SSS,

– 1 godine radnog staža,

– probni rad 1 za NSS ili 2 mjeseca za SSS

– vozačka dozvola B kategorije (aktivna vožnja).

 

Opis poslova:

  • postavlja dekor za predstave, pokuse  druge priredbe, uklanja ga i pohranjuje;
  • po potrebi dežura na pokusima, a prema rasporedu koji sastavlja majstor pozornice radi na predstavama,
  • kao transportni radnik radi na poslovima utovara i istovara dekora i ostalih stvari za gostovanje;
  • po potrebi pomaže majstorima radionica kod postavljanja dekora na pozornici za nove predstave;
  • radi i ostale poslove prema uputama i nalozima majstora pozornice odnosno voditelja tehnike ili njegova pomoćnika.

Prednost: rad u Kazalištu i na sceni

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • životopis
  • preslika svjedodžbe/diplome,
  • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine: 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijavu je 31.10.2023.

Životopise s kontakt podacima, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o ukupnom radnom iskustvu dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju će se obaviti isključivo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Poslodavac ima pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj kao i organizirati provjeru znanja.