Natječaj za ravnatelja / ravnateljicu Kazališta Komedija

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) i članka 27. Statuta Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ od 30.3.2007., 06.12.2012., 12.11.2013. i 23.3.2015., Kazališno vijeće Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“

Za ravnatelja/ravnateljicu kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17)

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi;

– znanje jednog stranog jezika.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na vrijeme od četiri (4) godine.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ sastavni je dio ovog natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid u prostorijama (tajništvu) Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ Zagreb, Kaptol 27, od  dana objave ovoga natječaja u Narodnim novinama do isteka roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj, radnim danom (ponedjeljak – petak), od 10 do 14 sati uz prethodnu najavu.

Podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– dokaz o radu u kulturi (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokaz o radu u kulturi u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (potvrda ili indeks u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

– vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja programa.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), kao i svu ostalu dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku (NN), preporučeno ili osobno na adresu: Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“, Zagreb, Kaptol 9, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – NE OTVARAJ “.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj može se smatrati samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete ovog natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“ kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18).

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama sukladno članku 10. stavku 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Natječaj za ravnatelja / ravnateljicu Kazališta Komedija

Comments are closed.