Otvoren natječaj za ravnatelja

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) i članka 27. Statuta Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ od 30.3.2007., 06.12.2012., 12.11.2013. i 23.3.2015., Kazališno vijeće Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“

Za ravnatelja/ravnateljicu kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007, 45/2009, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014, 60/2015, 131/2017, 96/2018);

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje pet godina rada u kulturi;

– znanje jednog stranog jezika.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na vrijeme od četiri (4) godine.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ sastavni je dio ovog natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid u prostorijama Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ Zagreb, Kaptol 27, od objave ovoga natječaja u Narodnim novinama do isteka roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj, radnim danom (dežurstva: ponedjeljak – petak), od 10 do 14 sati uz prethodnu najavu.

Podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, obvezno je priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– dokaz o radu u kulturi (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokaz o radu u kulturi u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– dokaz o znanju jednog stranog jezika (potvrda ili indeks u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

– vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja programa.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), kao i svu ostalu dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i dnevnom tisku, na adresu: Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“, Zagreb, Kaptol 9, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – NE OTVARAJ “.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj može se smatrati samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete ovog natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“

Napomena: Natječaj je objavljen 18.3.2020. u Narodnim novinama i u Večernjem listu.