Ponovljeni natječaj za radno mjesto Operater rasvjete

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje

 

P O N O V LJ E N I     N A T J E Č A J

 

za izbor jednog radnika na radno mjesto  OPERATER RASVJETE  (M/Ž)

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti :

–  SSS (KV) ELEKTRO SMJERA,

– 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima,

– probni rad 2 mjeseca,

Opis poslova:

 • postavlja rasvjetu na pokusima, generalnim pokusima i predstavama, te prema uputama majstora rasvjete i oblikovatelja svjetla upravlja regulatorom rasvjete za vrijeme predstave;
 • prema knjizi reguliranja rasvjete odgovara za točno izvršenje dobivenih znakova te po potrebi ručno upravlja reflektorom;
 • dežura na probama, prema uputama i nalozima majstora rasvjete;
 • za potrebe gostovanja dužan je sudjelovati kod utovara i istovara opreme za koju je zadužen;
 • radi u radionici na održavanju električnih uređaja i rasvjete u ispravnom  stanju na pozornici i u zgradama Kazališta:
 • utvrđuje potrebe za nabavkom elektromaterijala, koju odobrava voditelj tehnike
 • Pridržava se uputa o zaštiti na radu i koristi zaštitna sredstva za rad;
 • obavlja i druge poslove iz područja svoga rada po nalogu voditelja tehnike

POSEBNI ZAHTJEVI: 

Poznavanje rada na PC-u

PREDNOSTI: rad na dramskim i glazbenim predstavama, rad na koncertima i sl. 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis
 • preslika svjedodžbe/diplome,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine: 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijavu je 15.1.2024.

Životopise s kontakt podacima, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o ukupnom radnom iskustvu dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju će se obaviti isključivo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Poslodavac ima pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj kao i organizirati provjeru znanja.